loader image

Diskriminacija

Diskriminacijom će se smatrati svako različito postupanje prema bilo kojem licu ili grupi lica  na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja [...]

Read More

Zaštita ljudskih prava

Teorija:  Ustav Bosne i Hercegovine sadrži čitav katalog ljudskih prava koja su njima zagarantirana: prava na život;  pravo osobe da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu    ili kazni;  pravo osobe da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti, ili na prisilnom ili obveznom radu,  pravo na osobnu [...]

Read More
Case 5

Prava potrošača

Kakva prava ima potrošač u Bosni i Hercegovini i koja su institucije nadležne za zaštitu potrošača? Prema Zakonu o zaštiti potrošača, „Službeni glasnik BiH“, br,25/2006 i 88/2015, potrošač ima zajamčena osnovna prava i to: a) pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama; b) pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, c) pravo [...]

Read More

Zakon o leasingu FBiH

Zakon o leasingu FBIH definira financijski leasing kao pravni posao u kojem korisnik leasinga u periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća ugovorenu leasing naknadu sa opcijom kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga i snosi troškove amortizacije predmeta leasinga. Pitanje: 1. S obzirom da definicija leasinga obuhvaća i [...]

Read More