loader image

Diskriminacija

Diskriminacijom će se smatrati svako različito postupanje prema bilo kojem licu ili grupi lica  na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja [...]

Read More

Zaštita ljudskih prava

Teorija:  Ustav Bosne i Hercegovine sadrži čitav katalog ljudskih prava koja su njima zagarantirana: prava na život;  pravo osobe da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu    ili kazni;  pravo osobe da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti, ili na prisilnom ili obveznom radu,  pravo na osobnu [...]

Read More