loader image
Case 5

Prava potrošača

Kakva prava ima potrošač u Bosni i Hercegovini i koja su institucije nadležne za zaštitu potrošača? Prema Zakonu o zaštiti potrošača, „Službeni glasnik BiH“, br,25/2006 i 88/2015, potrošač ima zajamčena osnovna prava i to: a) pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama; b) pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, c) pravo [...]

Read More

Zakon o leasingu FBiH

Zakon o leasingu FBIH definira financijski leasing kao pravni posao u kojem korisnik leasinga u periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća ugovorenu leasing naknadu sa opcijom kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga i snosi troškove amortizacije predmeta leasinga. Pitanje: 1. S obzirom da definicija leasinga obuhvaća i [...]

Read More

Zaštita intelektualnog vlasništva

Gospodarsko društvo A, registrirano prema zakonima Bosne i Hercegovine, bavi se razvojem kompjuterskih programa. Mate Matić radnik je društva A po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Tijekom trajanja radnog odnosa, Mate je sudjelovao u razvoju kompjuterskih programa, kojeg po završetku razvoja želi zaštiti bez znanja uprave društva A. [...]

Read More