loader image
video-popup-bg-1

Kako definirati pojam pravo intelektualnog vlasništva

Kako definirati pojam pravo intelektualnog vlasništva? Koje bi bile nadležnosti i ovlasti Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine?

Pojam intelektualnog vlasništva se odnosi na tvorevine uma kao što su izumi, književna i umjetnička djela, simboli, nazivi, slike te dizajn koji se koristi u industriji.

Intelektualno vlasništvo  se može podijeliti u dvije različite kategorije. 

Prva bi bila: industrijsko vlasništvo, koje obuhvaća izume (patente), žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla, topografije integriranog kruga i biljne sorte. 

Dok bi druga se odnosila na: autorsko pravo, koje obuhvaća književna i umjetnička djela kao što su romani, pjesme, kazališni komadi, filmovi, glazbena djela, umjetnička djela kao što su crteži, slike, fotografije i skulpture, te arhitektonski dizajn. Prava srodna autorskom pravu obuhvaćaju prava izvođača na njihove izvedbe, proizvođača fonograma na njihove snimke i radiodifuznih organizacija na njihove radijske i televizijske programe.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH je osnovan Zakonom o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo, objavljanog u Službenom Glasniku BiH br. 43/04, 22.09.2004.g. Sjedište Instituta je u Mostaru, na adresi kneza Domagoja bb. Institut ima i dvije ispotave, jedna posluje u Sarajevu na adresi Bulevar Meše Selimović  95, dok druga posluje u Banja Luci, na adresi akademika Jovana Surutke 13/III. 

Nadležnosti Instituta su slijedeće:

 • vodi upravni postupak za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva (patent, patent sa skraćenim trajanjem, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografska oznaka) na teritoriji Bosne i Hercegovine. 
 • vodi postupak za registraciju topografije integriranih kola u Bosni i Hercegovini
 •  vodi postupak za međunarodno registriranje prava industrijskog vlasništva na osnovu međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina.
 • obavlja poslove u području autorskog i srodnih prava koja se odnose na prava autora na djelima iz područja književnosti, nauke, umjetnosti, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka u Bosni i Hercegovini.
 • dodjeljuje organizacijama autorā i drugih nositelja autorskog prava dozvole za kolektivno ostvarivanje ovih prava i vrši nadzor nad njihovim radom.
 • obavlja informacijsko-dokumentarne poslove u skladu sa standardima koje predloži Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI), zakonima i propisima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo.
 • priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva
 • priprema prijedloge nacrta zakona i provedbenih propisa iz područja intelektualnog vlasništva.
 • obavlja poslove s ciljem ostvarivanja međunarodne suradnje sa institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva osnovanim na svjetskom, regionalnom ili drugom nivou.
 • promovira zaštitu i poštovanje prava intelektualnog vlasništva.
 • organizira seminare i druge skupove iz područja intelektualnog vlasništva. 
 • vodi registre prijavljenih i priznatih prava industrijskog vlasništva.
 • objavljuje podatke o pravima industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini u “Službenom glasniku Instituta”.
 • pruža informacije o načinu ostvarivanja prava pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini. 
 • vodi registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva.

Bitno je naglasiti da Institut ima i svoja ograničenja, tj. ne može sastaviti prijavu za priznanje prava industrijskog vlasništva (prijavu patenta, prijavu žiga, prijavu industrijskog dizajna ili prijavu geografske oznake), za konkretnog podnositelja. Isti nije u mogućnosti da pruža usluge pravnog savjetovanja u konkretnim postupcima, koji se vode pred Institutom, budući da su za to ovlašteni registrirani zastupnici za zaštitu industrijskog vlasništva.

Institut ne može dati procjenu ekonomske/komercijalne vrijednosti vašeg zaštićenog prava/proizvoda, te također ne može finacirati proizvodnju i prodaju zaštićenog prava/proizvoda, kao ni pripremati, niti davati mišljenja o ugovorima o prometu prava (prenos prava, licenca i sl.)