loader image

Kratkoročna pozajmica sa zajmoprimcem

Zajmodavac – gospodarsko društvo C sa službenim sjedištem u Mostaru sklopilo je ugovor o kratkoročnoj pozajmici sa zajmoprimcem – društvo D sa službenim sjedištem u Zagrebu. Novčani iznos, koji je predmet navedene pozajmice, izražen je u eurima. Kamata nije ugovorena.

Pitanje: Pravni osvrt na situaciju.

Odgovor: Ugovor o zajmu obvezuje zajmodavca da zajmoprimcu preda određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu vrati poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvalitete. Zakon o obveznim odnosima RH ovo propisuje čl.499., a Zakon o obveznim odnosima FBIH i RS člankom 557. Nadalje, iako u konkretnom slučaju kamata nije ugovorena riječ je o trgovačkim/privrednim društvima te zbog toga će zajmoprimac, društvo D, dugovati kamatu, iako nije ugovorena (Članak 558. st.2. ZOO FBIH i članak 500 st.2. ZOO RH). Obzirom da u privredi ugovaranje zajma nema karakter potrošnog, nego proizvodnog, produktivnog zajma, s tom je činjenicom i povezano opravdano pravilo: U ugovorima gospodarskih društva zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena, jer se ne radi o bilo kakvom davanju zajma “zbog nevolje”, nego o pribavljanju sredstava radi daljnjeg ulaganja u određenu proizvodnju koja treba da donese određene koristi zajmoprimcu –gospodarskom društvu D.

Ako obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog u inozemstvu između strane fizičke osobe kao zajmodavca i domaće osobe kao zajmoprimca glasi na stranu valutu, pa kada se njezino ispunjenje zahtijeva u protuvrijednosti strane valute, ta se protuvrijednost izračunava prema tečaju na dan isplate, prema sudskoj praksi Vrhovnog suda BIH , Rev. 1118/88, od 6. 10. 1988. Ugovor o zajmu u stranoj valuti zaključen u našoj zemlji, nije u suglasnosti sa odredbama Zakona o novčanom sustavu ali takav ugovor nije ništav, jer se ispunjenje ugovorom preuzete obaveze u stranoj valuti može tražiti u domaćoj valuti po tečaju koji je važio u momentu nastanka obaveze, prema sudskoj praksi Vs BiH, Rev. 292/84, od 12. 7. 1984.

P.S.

Na ovu pravnu situaciju će se primjenjivati mjerodavno pravo koje su stranke ugovorile ugovorom, sukladno čl.19. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima RBIH. Međutim ukoliko mjerodavno pravo nije ugovoreno, u konkretnom slučaju će se primjenjivati Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima RBIH, pošto sukladno čl.20.st.8. navedenog zakona kod ugovora o zajmu primjenjiva se pravo mjesta gdje se u vrijeme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sjedište zakupodavca. Budući da je u ovom slučaju riječ o gospodarskom društvu C, kao zajmodavcu, koje ima službeno sjedište u Mostaru, primjenjivati će se gore navedeno.