loader image
Case 5

Prava potrošača

Kakva prava ima potrošač u Bosni i Hercegovini i koja su institucije nadležne za zaštitu potrošača?

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, „Službeni glasnik BiH“, br,25/2006 i 88/2015, potrošač ima zajamčena osnovna prava i to:

a) pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama;

b) pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača,

c) pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja;

d) pravo na informiranost;

e) pravo na izbor;

f) pravo da bude saslušan i zastupan;

g) pravo na naknadu štete i kompenzaciju;

h) pravo na život i rad u zdravoj i održivoj okolini.

Proizvod koji je na rasprodaji jer mu uskoro ističe rok upotrebe treba dodatno da ima vidljivo istaknut krajnji rok upotrebe. Trgovac koji, na rasprodaji, prodaje proizvod sa nedostatkom ili greškom, dužan je da takav proizvod fizički odvoji od redovne prodaje ispravnog proizvoda i da vidljivo istakne da se radi o prodaji proizvoda sa nedostatkom ili greškom, te svaki pojedinačni proizvod posebno da označi. Isti je, također, obavezan da vidljivo istakne prodajnu cijenu proizvoda i usluga u službenoj valuti Bosne i Hercegovine. Proizvod mora da se prodaje s originalnim omotom ili ambalažom, a na zahtjev potrošača, dužan je da proizvod posebno zamota (o cijeni ukrasnog papira je dužan izvijestiti potrošača).

Subjekti odgovorni za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini su:

  • Ministarstvo vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
  • Ombudsmen za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovine;
  • Savjet za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine;
  • Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine;
  • nadležni entitetski organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
  • kancelarije za konkurenciju i zaštitu potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj;
  • udruženja potrošača;
  • obrazovne institucije i mediji;
  • inspekcijski i drugi organi, u skladu sa zakonom.

Za ugovore zaključene u Bosni i Hercegovini između domaćeg potrošača i stranog pravnog ili fizičkog lica obavezno, se kao pravna zaštita potrošača, ugovara nadležnost Suda Bosne i Hercegovine, i svaka odredba protivna ovoj je ništava.

Na eventualne problematike koje nisu determinirane Zakonom o zaštiti potrošača BiH, a tiču se odnosa iz oblasti zaštite potrošača, primjenjivati će se Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 45/04) te odgovarajuće odredbe zakona kojima se uređuju obligacijski odnosi u Bosni i Hercegovini. U slučaju nedoumice ili sukoba odredaba, primjenjivaće se odredba koja pruža veći nivo zaštite potrošačima.