loader image
  • Analiza zakonskih odredbi koje reguliraju intelektulano vlasništvo
  • Savjetodavne usluge pri popunjavaju obrazaca za prijavu intektualnog vlasništva i pri vođenju postupka