loader image

Zaštita ljudskih prava

Teorija: 

Ustav Bosne i Hercegovine sadrži čitav katalog ljudskih prava koja su njima zagarantirana:

📍prava na život; 

pravo osobe da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu   

ili kazni; 

📍pravo osobe da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti, ili na prisilnom ili obveznom radu, 

📍pravo na osobnu slobodu i sigurnost;

📍pravo na pravično saslušanje u građanskim i kaznenim stvarima;

📍pravo na privatni i obiteljski život, dom i prepisku;

📍slobodu misli, savjesti i vjere;

📍slobodu izražavanja; 

📍slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima; 

📍pravo na brak i zasnivanje obitelji; 

📍pravo na imovinu;

📍pravo na obrazovanje; 

pravo na slobodu kretanja i prebivališta; 

U članu II/2. Ustava BiH regulirano je da će se Europska konvencija za zaštitu ljudskih  

prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli „direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini” i da će imati „prioritet nad svim ostalim zakonima”.

Ustav BiH stupio na snagu. 14.12.1995. godine.

Prema tome, Konvencija je bila dio Ustava BiH bez obzira na to što sama država nije bila članica Vijeća Europe.

‼Konvencija ima dualnu pravnu prirodu u pravnom sustavu BiH: 

1. djeluje i kao ustavnopravni akt 

2. kao međunarodnopravni akt

Dana 12.07.2002. godine, nakon što je postala članicom Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina je ratificirala Europsku konvenciju. Činom ratifikacije Europske konvencije, Bosna i Hercegovina je potpisala međunarodni ugovor.

Ustav BiH je povjerio Ustavnom sudu BiH značajnu i odgovornu ulogu zaštite ustavnosti na cijeloj teritoriji države, stoga isti je nadležan da donosi konačne i obavezujuće odluke u pogledu primjene Europske konvencije, u nacionalnim okvirima. Europski sud za ljudska prava je nadležan da donosi konačne i obavezujuće odluke, te ima supranacionalni karakter. 

Praksa: Ukoliko smatrate da vam je neko ljudsko pravo/ustavno pravo povrijeđeno možete zaštitu potražiti pred domaćim sudovima, zaključno sa apelacijom koja se podnosi Ustavnom sudu Bosne i Hercegovinem prema čl.VI/3 točka b Ustava BIH (u roku od 60 dana od primitka zadnje pobijane odluke). Nadzor nad domaćim zakonodavstvom u domani ljudskih prava vrši Europski sud za ljudska prava u Strassbourg-u, kojem se možete obratiti nakon što iscrpite sve pravne lijekove u Bosni i Hercegovini i to u roku od 6 mjeseci (od veljače 2022.g. taj rok se skraćiva za period od 4 mjeseca) podnoseći aplikaciju/predstavku u propisanoj formi. 

Budite slobodni kontaktirati nas za više informacija na: 👇

📩info@lexconsulting.ba📍www.lexconsulting.ba